Өскемен қаласы әкімдігінің «Оқушылар шығармашылық сарайы» КМҚК-ның «Мәңгілік Ел» тәрбие-білім орталығы —   бұл үйретуші бағыттар мен өсіп келе жатқан ұрпақтың  өздігінен жетілуге және өздігінен дамуына қабілетті жоғары рухани-адамгершілік қасиеттерді,   патриоттық сезімді тәрбиелеуге және дамытуға бағытталған,  бағдарламалардың жиынтығы.

 

   «Мәңгілік Ел» ТБО жұмысының құрылымы

 

mek1

 Пікірталас мектебі

Оқушылардың өздігінше келіссөздер жүргізу дағдыларын, өз көзқарастарын қорғауды пысықтауға Пікірталастар,  талқылаулар,  дөңгелек үстелдер, диспуттардың өткізілуі. Балалардың белсенді позициясын тәрбиелеу, сондай-ақ қысқа мерзімде оң шешім қабылдауға дағдыландыру.

Шешендік өнер мектебі

Үйренушілердің «табиғи дарындылықтарын» ескерумен  нақты қоғамдық-сөйлеу байланыстарын барлық байлығымен  сөйлеуді меңгеруіне дайындау, сөздерді құру ережелерімен таныстыру, әдебиеттік және шешендік классиканың үлгілі мәтіндерін оқу және талдау.

 Көшбасы мектебі

Жетекшілік қасиеттерді қалыптастыруға, әлеуметтік белсенділікке және дербес әрекетке, тәуелсіз пайымдауға, жасалған таңдауға жауапты болуды, интеллектуалды дамыған,  шығармашылыққа және өздігінен дамуға қабілеттілігі сияқты тұлғаның әлеуметтік-адамгершілік қасиеттерінде көрінетін, жасөспірімдердің әлеуметтенуіне мүмкіндіктерді кеңейтуге бағытталған.

Әділет құқықтық алаңы            

В рамках воспитательно — образовательного центра «Мәңгілік Ел», курс «Правовая площадка «Әділет» направлен на работу со школьниками 8 — 11 классов. Целью данного курса является способствование развитию правовой культуры школьников. Курс предусматривает изучение основ конституционного права, гражданского, административного, уголовного, семейного, экологического, трудового права РК, адвокатская деятельность, судебная система. Помимо этого поставлена задача по формированию антикоррупционного воспитания среди школьников, толерантного отношения.

 Жобалау

Жобалау үйренушілердің үш бағыт бойынша тәжірибелік дағдыларын пысықтауға бағытталған: Пікірталас мектебі, Көшбасы мектебі,  Шешендік өнер мектебі, жетекшілік қасиеттерді қалыптастыруға мүмкіндік беретін жұмыстың белсенді формалары арқылы, қоғамдық білім саласында білімдерін арттыруға, интеллектің және ой-өрістің кеңеюіне. “Жас қалам”, “Ата мұра” байқаулары, “Ғылыми жоба” жоба қорғау сияқты ұсынылған формалар оқытудың қорытындылауы болады және өсіп келе жатқан ұрпақтың жан-жақты дамуына белгілі бір уәждемелік фактор әкеледі.

Оқыту курсы

Қаланың 43 мектептеріндегі 8-10 сынып оқушыларының жетекшілік топтарына 6 ай бойы 3 сағаттық кіріспе сабақтар жүргізіледі. Оқыту курсында орталық бағдарламасының негізгі бағыттары көрсетілген.

 

Ақпараттық алаңша   

 

Пікірталастар,  талқылаулар,  дөңгелек үстелдер, диспуттар,  қызықты адамдармен кездесулер сияқты қатынас түрлері қала мектептерінің  5-7 сынып оқушыларының «Мәңгілік Ел» орталық бағдарламасының курсына қосымша келуіне бағытталған.

 

Воспитательно-образовательный центр «Мәңгілік Ел»КГКП «Дворец творчества школьников » акимата города Усть-Каменогорска  — это совокупность обучающих направлений и программ нацеленных на развитие и воспитание в подрастающем поколении высоких духовно-нравственных качеств, чувства патриотизма, способствующих их самосовершенствованию и саморазвитию.

 

Структура работы  ВОЦ  «Мәңгілік Ел»

mer1

Школа дебатов

Проведение дебатов, круглых столов, «конференций» для закрепления у учащихся навыков самостоятельных переговоров, отстаивание собственной точки зрения. Воспитание активной позиции у детей, а также выработка у них принятия правильных решений в короткие сроки.

Школа ораторского искусства

Подготовка обучающихся к владению Словом во всем богатстве реальных общественно-речевых связей с учетом  «природных дарований», ознакомление с правилами построения речи, чтение и анализ образцовых текстов литературной и ораторской классики (для «подражания»), собственных систематических упражнений в написании и произнесении речей.

Школа лидера

Ориентирована на формирование  лидерских качеств, расширение возможностей социализации подростков, которые проявляются в таких социально-нравственных качествах личности, как социальная активность и самостоятельность действий, независимость суждений, ответственность за сделанный выбор, интеллектуальная развитость, способность к творчеству и саморазвитию.

Правовая площадка «Әділет»

В рамках воспитательно — образовательного центра «Мәңгілік Ел», курс «Правовая площадка «Әділет» направлен на работу со школьниками 8 — 11 классов. Целью данного курса является способствование развитию правовой культуры школьников. Курс предусматривает изучение основ конституционного права, гражданского, административного, уголовного, семейного, экологического, трудового права РК, адвокатская деятельность, судебная система. Помимо этого поставлена задача по формированию антикоррупционного воспитания среди школьников, толерантного отношения.

Проектирование

Проектирование направлено на закрепление практических навыков обучающихся трех направлений: школы лидера, школы дебатов, школы ораторского искусства, посредством активных форм работы способствующих формированию лидерских качеств, повышению знаний в области общественных знаний, расширению   кругозора и интелекта. Разнообразия предложенных форм, таких как конкурс “Жас қалам”, “Ата мұра”, подготовка и защита проектов “Ғылыми жоба”, станут своего рода подведение итогов учебы, и привнесут определенный мотивационный фактор в разностороннее развитие подрастающего поколения.

Обучающий курс

3-х часовое вводное занятие для лидерской группы  учащихся 8-10 классов 43 школ города, которое проводится в течение 6 месяцев. В обучающем курсе универсально отображены основные направления программы центра

Информационная площадка

Дебаты, дискуссии, круглые столы, диспуты, встреча с интересными людьми формы общения направлены на дополнительный ввод учащихся 5-7 классов школ города в курс программы центра «Мәңгілік Ел», а также  на то, чтобы развивать  многофакторность и многофункциональность обучающихся.