Паспорт ДТШ

ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ

«ОҚУШЫЛАР ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ САРАЙЫ» КМҚК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Сарай міндеті: баланың жеке тұлғасын жан-жақты дамыту жағдайы ретінде біртұтас оқу-тәрбие кеңістігін құру, оның қабілетін, өзін-өзі кәсіби тануын ашу.

Білім беру саласындағы мемлекетті саясаттың мақсатын негізге ала отырып, ОШС мақсаты белгіленді: Шығармашылық тұлғаның жан-жақты дамуына, оның әлеуметтенуі, өмірлік және кәсіби өзін-өзі тануына мүмкіндік беретін әлеуметтік-педагогикалық жағдай жасау.

Міндеттері:

 • Білім беруді оптимизациялау жағдайында жалпы және қосымша білім беруді біріктіру;
 • Балалар мен жасөспірімдер ортасының барлық мақсатты топтарының эксклюзивті және инклюзивті деңгейде қосымша білім беру қызметтеріне деген сұраныстарын барынша қамтамасыз ету және қажеттіліктерін қанағаттандыру;
 • Үйренушілердің еңбек нарығында және күнделікті өмірде өзекті хабарларды алуына бағытталған білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру;
 • Дарынды балалар мен жасөспірімдер үшін қолайлы жағдай жасау, түрлі әлеуметтік топтан шыққан талантты үйренушілер үшін тиімді үздіксіз білім беру жүйесін құру;
 • Сарайда болу тартымдылығын құрайтын негізгі факторларды сапалы жаңарту: интерьерлер мен олардың тақырыптық ресімделуі, қызметкерлердің еңбек жағдайы, аумақты ұйымдастыру.

Қамтамасыз ету

Мектеп және мектептен тыс мекемелермен бос уақытты ұйымдастыру бойынша іскерлікті

Дамыту

Үйренушілердің шығармашылық, рухани және дене шынықтыру мүмкіншіліктерін

Қалыптастыру

адамгершілік пен салауатты өмір салтының берік негіздерін

ОШС қызметінің басым бағыттары:

 • Көркемдік-эстетикалық;
 • Сәндік-қолданбалы;
 • Техникалық, компьютерлік;
 • Әлеуметтік-педагогикалық;
 • Спорттық.

Жеткен жетістіктеріміз

 Республикалық, облыстық, қалалық фестивальдар мен сайыстардың лауреаттары мен дипломанттары: 211

Халықаралық 52

Республикалық 101

Областық 38

Қалалық: 20

 • Сарай қызметінің тұрақты дамуы мемлекеттің, қоғамның, қала тұрғындарының қажеттілігіне сәйкес қосымша білім беру мен жаңа тәрбие сапасын қамтамасыз ететін ашық мемлекеттік-қоғамдық жүйе ретінде.
 • Мекеме балаларға қосымша білім беруді дамыту және тәрбие жұмысы бағыттары бойынша Өскемен қаласының білім беру мекемелерін үйлестіруші және әдістемелік сүйемелдеу бойынша қалалық тірек мекеме мәртебесіне ие болды.
Білім беру мекемесінің атауы: «Оқушылар шығармашылық сарайы» КМҚК
Мекен-жайы: Өскемен қаласы, Чехов көшесі, 63
Басшының лауазымы: директор
Басшының аты, әкесінің аты, тегі: Галина Валентиновна Асташкина
Салынған және пайдалануға берілген жылы: 1959 ж.
Ашылу күні: «15» сәуір  2004 жыл

(«Қалалық балалар шығармашылық үйі» мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру туралы Шығыс Қазақстан Облысы әкімдігінің

«14» сәуір  2004 жылғы №422 Қаулысы

Барлық орындардың жалпы алаңы: 4347 м2
Ғимараттың көлемі: 21744 м3
Жобалық қуаты: бір келгенде 960 бала
Оқу кабинеттерінің саны: 41
Көрермендер залындағы орындар саны: 200 орын
Спорт залдар саны: 1
Білім беру мекемесінің типі мен түрі: Балаларға қосымша білім беру мекемесі
Қызмет түрі: Қосымша білім беру бағдарламаларын іске асырады 
Топ саны : 174,5
01.09.2016 жылғы білім алушылар саны:  2630
Педагогтар саны: педагогтар оның ішінде қызметін бірлестірушілер:  

53

13

Педагогтардың сапалық құрамы: 42,5 % педагогикалық жоғары білімді,

32,5 % жоғарғы және бірінші санатты


ПАСПОРТ КГКП «Дворец творчества школьников» отдела образования по городу Усть-Каменогорску управления образования Восточно-Казахстанской области

Миссия Дворца: создание целостного учебно-воспитательного пространства как условие всестороннего развития личности ребёнка, раскрытия его способностей, профессионального самоопределения.

Исходя из цели государственной политики в области образования намечена цель:

Создание социально-педагогических условий, способствующих разностороннему развитию творческой личности, ее социализации, жизненному и профессиональному самоопределению.

Задачи:

 • Интеграция общего и дополнительного образования в условиях оптимизации образования;
 • Максимальное обеспечение запросов и удовлетворение потребностей на дополнительные образовательные услуги всех целевых групп детско-подростковой среды на эксклюзивном и инклюзивном уровнях;
 • Реализация образовательных программ, направленных на приобретение обучающимися компетенций, актуальных для рынка труда и повседневной жизни;
 • Создание благоприятных условий для одаренных детей и подростков, создание системы эффективного непрерывного образования для талантливых учащихся из разных социальных слоев, с различными особенностями развития;
 • Качественное обновление основных факторов, создающих привлекательность пребывания во Дворце: интерьеров и их тематического оформления, условий труда сотрудников, организации территории.

Обеспечение

взаимодействия школ и внешкольных учреждений по организации занятости

детей и подростков

Развитие

творческих, духовных и физических возможностей личностй обучающихся

Формирование

прочных основ нравственности и здорового образа жизни

Приоритетные направления деятельности ДТШ:

 • Художественно-эстетическое;
 • Декоративно-прикладное;
 • Техническое, компьютерное;
 • Социально-педагогическое;
 • Спортивное.

Наши достижения

 Лауреаты и дипломанты республиканских, областных, городских фестивалей и конкурсов: 211

Международных 52

Республиканских 101

Областных 38

Городских:  20

 • Устойчивое развитие деятельности Дворца, как открытой государственно- общественной системы, обеспечивающей новое качество воспитания и дополнительного образования, в соответствии с потребностями жителей города, общества и государства.
 • Учреждение получает статус городского опорного учреждения по методическому сопровождению и координации образовательных учреждений г. Усть-Каменогорска по направлениям воспитательной работы и развитию дополнительного образования детей.
Название образовательного учреждения: КГКП «Дворец творчества школьников»
Адрес: г. Усть-Каменогорск, улица Чехова, 63
Должность руководителя: директор
Фамилия, имя, отчество руководителя: Асташкина Галина Валентиновна
Год постройки и ввода в эксплуатацию: 1959 г.
Дата открытия: «15» апреля 2004 года (Постановление акимата Восточно-Казахстанской области № 422 от «14» апреля 2004 г.

«О реорганизации государственного учреждения «Городской дом детского творчества»

города Усть-Каменогорска»

Общая площадь всех помещений: 4347 м2
Объём здания: 21744 м3
Проектная мощность: 960 детей за одно посещение
Количество учебных кабинетов: 41
Количество мест в зрительном зале: 200 мест
Количество спортивных залов: 1
Тип и вид образовательного учреждения: Образовательное учреждение дополнительного образования детей
Вид деятельности: реализация программ дополнительного образования
Количество групп: 174,5
Количество обучающихся на 01.09.2016:  2630
Количество педагогических работников: педагогов,

из них совместителей:

 53

13

Качественный состав педагогов: 42,5 % имеют высшее педагогическое образование,

32,5 % имеют высшую и первую категории